POLITYKA PRYWATNOŚCI

www.paninaswoim.pl

§ 1

[informacje ogólne]

 1. Strona www.paninaswoim.pl (dalej: „Strona”) jest prowadzony przez Honoratę Skrzypek-Komorowicz, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą:Honorata Skrzypek-Komorowicz z siedzibą przy ul.  Czyżówka 14/2.02, Kraków 30-526, wpisaną do CEIDG, NIP: 7922258466, e-mail: kontakt@kredytowyporadnik.pl. (dalej: „Administrator”).
 2. W ramach działalności Strony mogą być zbierane, przetwarzane i wykorzystywane dane użytkowników Strony, w tym dane osobowe.
 3. Dane użytkowników mogą być zbierane w wyniku: ich dobrowolnego podania przez użytkowników (np. w celu zamówienia konsultacji, newslettera oraz w celu kontaktu z Administratorem) oraz stosowania plików cookies – zarówno własnych jak i pochodzących od podmiotów zewnętrznych.
 4. Zbierane mogą być ponadto informacje o adresie IP użytkownika, czasie nadejścia zapytania i wysłania odpowiedzi, adresie strony internetowej, z której użytkownik został przekierowany na Stronę oraz rodzaju oprogramowania, z którego korzysta użytkownik. Informacje te są wykorzystywane dla celów administrowania Stroną oraz tworzenia statystyk i analiz.

§ 2

[dane osobowe]

 1. Administratorem danych osobowych jest Honorata Skrzypek-Komorowicz, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Honorata Skrzypek-Komorowicz z siedzibą w Krakowie, ul.  Czyżówka 14/2.02, Kraków 30-526 , wpisana do CEIDG, NIP: 7922258466, e-mail: kontakt@kredytowyporadnik.pl.
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”).
 3. Przetwarzanie danych osobowych użytkowników następuje w celu:
  1. zamówienia przez użytkownika konsultacji, co jest podjęciem czynności przed zawarciem umowy na żądanie użytkownika, którego dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. kontaktowania się z użytkownikami, którzy skorzystali z formularza kontaktowego, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  3. przesyłania newslettera za pośrednictwem poczty elektronicznej, jeżeli użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowej stosownie do odrębnych przepisów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  4. statystyki i analizy zachowań użytkowników na Stronie, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, które przetwarzają te dane w imieniu Administratora, takim jak:
  1. dostawcy usług IT oraz systemów informatycznych, z których korzysta Administrator;
  2. podmioty świadczące usługi wsparcia informatycznego;
  3. podmioty świadczące usługi marketingowe;
 5. Dane osobowe przetwarzane w celu:
  1. zamówienia przez użytkownika konsultacji Administrator przetwarza przez okres 3 lat od dnia ich zebrania;
  2. kontaktowania się z użytkownikami, którzy skorzystali z formularza kontaktowego, Administrator przetwarza przez okres 3 lat od zakończenia korespondencji;
  3. przesyłania newslettera, Administrator przetwarza do momentu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą lub do momentu cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowej;
  4. statystyki i analizy zachowań użytkowników na Stronie Administrator będzie przechowywał przez okres 3 lat od ich pozyskania.
 6. Przetwarzając dane osobowe, Administrator może korzystać z usług podmiotów, które swoją siedzibę mają w USA. W związku z tym może dojść do przekazania danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Administrator oświadcza, że w tym przypadku będzie korzystał wyłącznie z usług podmiotów, które należą do programu Privacy Shield i zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych.
 7. Osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa:
  1. prawo dostępu do podanych danych osobowych oraz prawo otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania danych osobowych;
  3. prawo do usunięcia danych osobowych;
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  5. prawo do przeniesienia danych osobowych;
  6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych;
  7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. W celu skorzystania z jakiegokolwiek prawa, o którym mowa wyżej osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się z Administratorem.
 9. Administrator zapewnia ochronę danych osobowych, które przetwarza. W szczególności Administrator stosuje odpowiednie zabezpieczenia techniczne i środki organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. W szczególności zabezpiecza on dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz bez ich podania niemożliwe będzie otrzymywanie newslettera lub skontaktowanie się z Administratorem.

§ 3

[pliki cookies]

 1. W ramach działalności Strony wykorzystywane są pliki cookies zapisywane w urządzeniach końcowych użytkowników. Przez wykorzystywanie plików cookies należy rozumieć ich przechowywanie i uzyskiwanie do nich dostępu przez Administratora.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są na Stronie za zgodą użytkowników. Administrator informuje, że zgodnie z przepisami ustawy prawo telekomunikacyjne, zgoda użytkownika końcowego na przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym użytkownika końcowego, może być wyrażona przez użytkownika również za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego urządzeniu końcowym. W przypadku zatem gdyby użytkownik nie chciał wyrazić takiej zgody, powinien dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej.
 3. Użytkownik ma możliwość usuwania plików cookies po każdorazowym zakończeniu korzystania ze Strony, może również poprzez odpowiednie ustawienia swojej przeglądarki internetowej ograniczyć lub całkowicie wyłączyć zapisywanie w pamięci urządzeń plików cookies.
 4. Szczegółowe informacje w zakresie zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oraz ich usunięcia uzyskać można na oficjalnej stronie internetowej konkretnej przeglądarki. W szczególności powyższe informacje można znaleźć pod następującymi adresami stron internetowych:
  1. przeglądarka Firefox;
  2. przeglądarka Chrome;
  3. przeglądarka Microsoft Edge;
  4. przeglądarka Opera;
  5. przeglądarka Safari.
 5. Administrator w toku świadczenia usług posługuje się:
  1. plikami cookies o charakterze tymczasowym, które są usuwane po zakończeniu korzystania przez użytkowników ze Strony (zamknięcie strony),
  2. plikami cookies o charakterze trwałym, które pozostając w pamięci urządzenia przez oznaczony czas i są stosowane za każdym korzystaniem przez użytkowników ze Strony;
  3. plikami cookies o charakterze użytkowym służące pozyskiwaniu przez Administratora danych statystycznych.
 6. Administrator korzysta z narzędzi informatycznych w postaci Google Analytics.
 7. Google Analytics wykorzystuje technologię cookies w celu umożliwienia przeanalizowania przez Administratora źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego.
 8. Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Jeżeli użytkownik nie zgadza się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajduje się w plikach pomocy przeglądarki internetowej. W przypadku zablokowania plików cookies Google Administrator nie może zagwarantować poprawnego działania Strony.